ברוכים הבאים לאתר "תל אביבה" שבבעלותה ובניהולה של חברת ט.צ מסעדת תל אביב בע"מ   ח.פ. 515507853 (להלן: "האתר" ו/או "תל אביבה").


כל האמור בתנאי שימוש אלו, לרבות החלק הראשון והשני (להלן גם: "ההסכם"), נוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, לרבות רכישה באמצעותו האתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באמצעות האתר. תנאי השימוש עלולים להשתנות מעת לעת, ומחובתך להתעדכן בתנאי השימוש בכל כניסה לאתר.

הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, והינך מעל לגיל 18. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

1.       הגדרות

1.1.    "האתר" – אתר האינטרנט: tel-aviva.co.il, עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.

1.2.    "הרוכשים", "הקונים", "מזמין המשלוח" – הגולשים באתר שביצעו רכישת מוצרים באמצעות האתר, או מי מטעמם המשתמש באתר.

1.3.    "המוצרים", "ההזמנות", "המנות", "משלוח"– לרבות מזון ו/או כל מוצר אחר המוצע למכירה באתר.

1.4.    "המסעדה" –  מאפשרות לגולשים לרכוש ולהזמין מזון באמצעות האתר.

2.     הגבלת אחריות האתר

2.1.    באתר זה מפורסמות מנות מזון לצורך הזמנת משלוח/איסוף עצמי מן המסעדה.

2.3.    האתר מספק פלטפורמה קלה, נוחה ומקוונת המאפשרת הזמנת משלוחים/ TAKE AWAY של מנות ממסעדות, כאשר המסעדות אינן בהכרח מחזיקות מנות אלו במלאי.

2.4.    המנות מוכנות ומיוצרות במסעדות. האתר מהווה מתווך בלבד בין הרוכש למסעדה, ואין למפעילי האתר כל חלק בתהליך ההכנה והבישול.

2.5.    הזמנת המשלוח מותנית בקיומו של מלאי מנות קיים.

2.6.    לאחר מתן אישור להזמנת המשלוח, יתבצע חיוב ויישלח אישור רכישה לכתובת הדואר אלקטרוני שהזין הרוכש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "אישור הרכישה").

2.7.    להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את הזמנת המשלוח על ידי הרוכש במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, או שמזמין המשלוח אינו עומד בתנאי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר.

2.8.    במועד הזמנת המשלוח אנו מציגים בפני המזמין פרטים כלליים אודות המנות והמשלוח ומידע אחר ככל הידוע לנו.

2.9.    האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחריםולסרטונים ב- youtube או viemo או בכל פלטפורמה אחרת. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.

2.10. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה והשמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על ידי הגולשים.

2.11. האתר איננו מתחייב בכל צורה שהיא שהשירות באתר יהיה ללא הפרעות, מאובטח, איכותי, מהיר ונקי מתקלות.הינך מודע לכך כי ייתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צורכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.


2.13. התמונות באתר צולמו באופן מקצועי, בין שעל ידינו ובין שעל ידי המסעדה,אם כי מסיבות שאינן בשליטת החברה ייתכןהבדל בין ההמוצג בתמונות למנות הממשיות עקב שדרוג/שינוי המנה/הבדלים בממשק הצפייה (אייפון, אייפד וכדומה) ורזולוציית הגלישה.

 

3.       רכישת מוצרים באתר ותשלום

3.1.    האתר מאפשר הזמנת משלוחים למזמין אשר מעוניין להזמין משלוחים באמצעות האתר.

3.2.    הזמנת המשלוחים באתר מותנית בקיומו של מלאי פנוי במסעדות ומבוצעת באמצעות כרטיס אשראי ו/או בקשה לתשלום במזומן.

3.3.    במקרה של תשלום באשראי, המזמין ממלא פרטי כרטיס אשראי ומאשר את הזמנתו.

3.4.    המזמין יקבל הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידו בעת הזמנת המשלוח או בעת ההרשמה לאתר המאשרת את משלוח בקשת ההזמנהואת פרטיה (להלן: "אישור ההזמנה"). אנא ודאו כי הוזנה הכתובת הנכונה לקבלת המשלוח.

3.5.    יודגש כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את ההזמנה בכל מקרה בו:

3.5.1. לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין המוצרים באמצעי התשלום שסיפק המזמין;

3.5.2. בכל מקרה בו לא נותר מלאי פנוי להזמנה;

3.5.3.  בכל מקרה בו המזמין אינו עומד בתנאי או כללי השימוש באתר;

3.5.4. בכל מקרה בו קיים חשש סביר כי המזמין לא יעמוד בהתחייבותו ו/או עלול להפר את תנאי השימוש.

3.5.5.  הנהלת האתר שומרת את הזכות שלא לאשר הזמנות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.5.6. עם אישור ההזמנה על ידי האתר מתבצע חיוב בגין ההזמנה באופן אוטומטי.

3.5.7. נוכח העובדה שמדובר בעסקאות לרכישת מזון/טובין פסיד כהגדרתם בסעיף 14ג (ד) (1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, לא תינתן אפשרות ביטול העסקה.

4.       אופן התשלום ואישור רכישת ההזמנה

4.1.    בעת ביצוע הזמנת המשלוח יספק המזמין את פרטי אמצעי התשלום, פרטי בעל אמצעי התשלום ופרטי קשר עם בעל אמצעי התשלום כפי שיתבקש בעת הזמנת המשלוח (להלן: "פרטי התשלום").

4.2.    התשלום יכול להתבצע באמצעות PayPal או כרטיס אשראי מסוג ויזה, ישראכארט, מאסטר קארד ודיינרס וכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים ככל שאלו יפורסמו באתר מעת לעת. עם זאת, ישנן מסעדות המגבילות את סוגי כרטיסי האשראי עימם ניתן לשלם.

4.3.    הינך מתחייב להשתמש באמצעי התשלום על-פי דין, ובהתאם להוראות בעל אמצעי התשלום ו/או מנפק אמצעי התשלום.

4.4.    מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, באם הגולש/הרוכש/המזמין אינו בעל כרטיס האשראי, הוא מתחייב כי קיבל רשות והסכמה מלאים ובלתי חוזרים מבעל הכרטיס לעשות שימוש בכרטיסו ולחייבו בסכום הקנייה והכל בהתאם לדין.

4.5.    "כרטיס אשראי" - כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 

4.6.    המזמין מצהיר כי הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות באופן ובהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל באתר.

4.7.    המזמין מצהיר כי הוא אזרח ישראלי בעל אזרחות ישראלית תקפה או תושבות חוקית אחרת.

4.8 בוטל
4.9 בוטל

4.10. לאחר מתן אישור על ביצוע ההזמנה יתבצע חיוב ויישלח אישור הזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש בעת הזמנת המוצרים ויכלול את פרטי ההזמנה. התשלום בגין רכישת המוצרים ייגבה רק לאחר קבלת אישור בקשה (כמפורט לעיל).

4.11. המזמין מתחייב למסור פרטים מדויקים על אודותיו ועל אודות אמצעי התשלום ובעליו.

4.12. המזמין מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר.

4.13. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה לביצוע רכישה על ידך.

4.14.  סליקת התשלום מבוצעת על ידי גורם חיצוני ומאובטח, והזמנה תיחשב כתקפה אך ורק לאחר שאישרה הנהלת האתר את ההזמנה.

4.15.  באם העסקה לא תכובד ו/או תחזור מסיבה כלשהי,  רשאים לפעול נגד המזמין ו/או בעל הכרטיס בכל דרך חוקית שתיראה להן לנכון.


4.15.3.    בית העסק מזכה את המוטבים להם הוא מספק את שירות הגבייה והסליקה .


5.1.   תמחור המוצרים באתר הינו תמחור ללא עלויות משלוח, ומחיר המשלוח מוצג באתר בנפרד ועשוי להשתנות מעת לעת.

5.2.   שירות המשלוחים מופעל על ידי  ספקים מטעמן ולתל אביבה אין חלק במערך המשלוחים ולפיכך לא תהא אחראית להם.

5.3.   לבחירת המזמין האפשרות לאסוף את ההזמנה באופן עצמאי מהמסעדה, ללא עלות משלוח.

5.4.   הכתובת לאיסוף עצמי הינה בהתאם למיקום המסעדה.

6.       בעלות בקניין הרוחני

6.1.   כל התוכן ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ומוגנים על-פי כל דין, לרבות חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, מידע שסופק על-ידי המשתמשים וכדומה.

6.2.   כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או בכל אמצעי אחר של הקניין הרוחני המצוין לעיל, כמו גם שימוש מסחרי בכל המידע או בחלקו, ו/או יצירת יצירה הנגזרת ממנו - אסורים בהחלט, ומהווים בין היתר עבירה פלילית, עוולה אזרחית ועוולה חוזית.

6.3.   באם הינך חפץ בשימוש כלשהו כאמור לעיל, עליך לקבל את הסכמת הנהלת האתר בכתב.במידה והבעלות על הזכויות שייכת לגוף אחר, הנהלת האתר תפנה אותך אליו.

7.       רישיון שימוש מוגבל

7.1.     בכפוף לכך שתציית לתנאי הסכם זה, ניתן לך בזאת רישיון שימוש בשירותי האתר, לרבות היתר לגלוש באתר.

7.2.     כל שימוש שאינו בהתאם לרישיון המוגבל, לרבות גלישה באתר, ייחשב כהפרה של הסכם זה.

7.3.    באםשהינך מעוניין לבצע רכישה באתר עבור אדם אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי הסכם זה.

7.4.    הינך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של המשתמשים ו/או של המוכרים באתר, ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.

7.5.    האמור באתר זה אינו בגדר חוות דעת מקצועית ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועימבעלי מקצוע.

7.6.    האתר רשאי לצרף את המידע אשר סופק על ידך למאגר המידע המנוהל על ידו בהתאם לקבוע בחוק.

7.7.    חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ללא אישור מפורש בכתב. גלישה לאתר באמצעות בינה מלאכותית, או הפעלת מערכת אוטומטית שתגלוש לאתר, ללא אישור בכתב מהנהלת האתר, תחשב כפריצה לשרתי האתר, והנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למצות את הדין במישור הפלילי והאזרחי עם האחראים לכך.

8.       מדיניות פרטיות

8.1.    מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים.

8.2.    הינך מצהיר ומסכים כי המידע שהינך מעלה או מפרסם באתר אינו סודי, וכי אתה מעניק לאתר רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המידע, לפרסם המידע או לפעול בכל דרך אחרת מבלי להידרש לקבלת הסכמה נוספת.

8.3.    הינך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום, אנא, שלח הודעה לאתר באופן המפורט בהסכם זה. הנהלת האתר רשאית לשלוח לרוכשים בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS מידע אודות מוצרים שונים וקישורים לרכישתם. אם הרוכש אינו מעונין לקבל את הדואר כאמור לעיל, באפשרותו לפנות בטלפון 04-6959887 או לחילופין במייל tal4587@gmail.com ולבקש להסיר את הנייד שלו מרשימת התפוצה.

8.4.    האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל שיידרש או ככל שתוטל עליו חובה על-פי דין.

8.5.    הינך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את פרטיך במאגר האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים. כמו כן, הינך מאשר בזאת לאתר לסחור במידע ולהעבירו לגורם שרכש המידע מן האתר, ובלבד שאותו גורם יפעל על-פי דין.

9.       Cookies

9.1.    אתר משלוחה משתמש ב"עוגיות" ( Cookies ) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

9.2.    דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

9.3.    משלוחה מתירה לגורמים אחרים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם גורמים. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, גורמים אלה מציבים Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים לגורמים אלה לאסוף מידע על צפייה בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שגורמים אלה עושים ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של משלוחה.

10.   עדכון תנאיי ההתקשרות

10.1. האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.

10.2. כל שינוי ייכנס לתוקף ממועד פרסומו באתר.

11.   מקום השיפוט

11.1. הדין החל על הסכם זה בנוגע למחלוקות בין הגולשים ו/או הקונים לבין האתר, הנו הדין הישראלי בלבד, וכל מחלוקת בנוגע להסכם זה, לרבות תחולתו, תידון בבית המשפט המוסמך במחוז צפון בלבד.

12.   הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים

12.1. כל הודעה לאתר ו/או המצאת מסמכים משפטיים לאתר ייחשבו כאילו נמסרו אך ורק בתוך 7 ימי עסקים מעת משלוחם בדואר רשום עם אישור מסירה, ובדוא"ל לכתובות הנזכרות בראש ההסכם.

12.2. המצאת מסמכים בדואר רשום או הדבקה על דלת הכניסה בכתובתו הרשומה בתעודת הזהות של הגולש ו/או המזמין תהווה המצאה כדין, אף אם הנמען אינו מתגורר באופן קבע בכתובת זו.

12.3. דבר דואר או מסמך משפטי שישלח לכתובתו של הנמען הרשומה בתעודת הזהות שלו תחשב כהמצאה כדין בתוך 7 ימי עסקים מן המשלוח.

13.2. האתר בלבד רשאי לפרסם במסגרת אתר זה מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות.

13.3. האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, את נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד כמפרסם תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר זה ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.

13.4. המידע שהינך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. בעל האתר לא יישא כלפיך או כלפי מי מטעמך באחריות לתגובות המתפרסות באתר, או לתגובות שיישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר, ואתה מתחייב לקיים כל דין החל.

13.7. ידוע לך ואתה מסכים לכך כי כל מידע ו/או נתונים ו/או פרטים שתציג באתר, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידך רשות לפרסמם, ואתה מאשר בכך כי אתה רשאי ובעל הזכות להעניק לבעל האתר ולמשתמשים האחרים רישיון בלתי חוזר להשתמש, להעתיק להציג, להפיץ את הנתונים והפרטים והמידע שמסרת לאתר.

13.8. ידוע לך כי אינך רשאי לפרסם באתר ו/או להעביר למשתמש אחר, פרטים ו/או נתונים ו/או מידע לא חוקי, מאיים, חומר תועבה, הצעות מיניות בוטות או פוגעות ו/או פרטים שהינם בגדר לשון הרע, או פוגעים, או בלתי צנועים, או פוגעים בקודשי דת, או בעלי אופי מיני, או גזעניים, או שיש בהם כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו לרבות קניין רוחני או להציג תמונות עירום, בעלות מסר מיני וכל חומר שהינו מזיק, וכי בעל האתר רשאי למחוק נתונים כאלו לפי שיקול דעתו הבלעדי.

13.9. הינך מתחייב לעדכן את האתר לגבי כל שינוי בנתונים שמסרת. אם יימצא שהנתונים ו/או המידע שמסרת ו/או פרסמת באתר אינם מדויקים ו/או מלאים ו/או עדכניים ו/או אינם בבעלותך, יהיה בעל האתר זכאי למחוק נתונים אלו וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם לו או למי ממשתמשי האתר.

 

 

עדכון אחרון: 19.08.19

צרו קשר

שדרות תל חי 120 - קריית שמונה

ראשון עד חמישי - 9:00 עד 24:00

שישי - 9:00 עד 16:00

שבת - מצאת השבת עד 3:00

04-6959887

מסעדה כשרה למהדרין בהשגחת הרבנות הראשית לקריית שמונה .

משגיח: שבתאי אפון- 050-2197139

משלוחים והזמנות

לא רוצים לצאת מהבית?!

אין בעיה - אנחנו נגיע עד אליכם!

 

רוצים להתעדכן תמיד

מועדון החברים של תל אביבה

להצטרפות לחץ כאן

הזמנת מקומות מראש
imgingest-8323235902858999630.png

מסעדה כשרה בגליל, מסעדה לקבוצות בצפון, מסעדה לאירועים עד 80 איש, מסעדה לאירועים בגליל, מסעדה לאירועים בצפון, מסעדה לאירועים בקריית שמונה, מסעדה כשרה למהדרין בגליל, מסעדה כשרה למהדרין בצפון, מסעדה כשרה למהדרין בקריית שמונה, מסעדה חלבית בקרית שמונה, ארוחות בוקר לקבוצות בקרית שמונה, ארוחות בוקר בגליל לקבוצות, ארוחת בוקר מפנקת בגליל, ארוחות בוקר לחברי חבר טעמים, מסעדה חלבית ודגים בגליל, מסעדת דגים בקרית שמונה, מסעדת דגים בצפון, מסעדה חלבית , מסעדות כשרות בצפון, מסעדת תל אביבה קריית שמונה כשרה למהדרין, מסעדות בקריית שמונה, מסעדות כשרות בקרית שמונה, מסעדות כשרות בגליל, מסעדות לאירועים בצפון, מסעדות לאירועים עד 100 איש, מסעדות כשרות למהדרין בקרית שמונה, מסעדות כשקות למהדרין בגליל, מסעדות דגים בקרית שמונה, מסעדות דגים בגליל, מסעדות דגים בצפון, מסעדות חלביות בקרית שמונה, מסעדות מומולצות בגליל, מסעדות מומלצות בקרית שמונה, מסעדות טובות בקרית שמונה, מסעדות טובות בגליל, מסעדות טובות בצפון

בניית אתרים: 0508507544